Elders

Wayne Berkompas (Clerk) - Term ends December 2020

Nate Beelen (President)- Term ends December 2020

Jeff Case (Vice President) - Term ends December 2021

Ray VanSloten - Term ends December 2021

 

Deacons

Joe Hadfield (Secretary of Deacons)- Term ends December 2020

Nick Rice - Term ends December 2020

Glenn Cheney - Term ends December 2021

Billy Mitchell - Term ends December 2021